ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

  • Anasayfa
  • ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

DAHİLİYE UZMANLARI DERNEĞİ (DAHUDER)

ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ

 

1.      AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

1.1. Amaç: Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) çalışma grupları altında organize olmak ve dahiliye uzmanlarını bir araya getirmek suretiyle dahiliye biliminin tüm ilgi alanlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, eğitim çalışmaları yapmak, tanı ve tedavi kılavuzları hazırlamak, sağlık politikaları üretmek ve dahiliye uzmanı hekimlerin özlük haklarını iyileştirmektir. 

1.2. Kapsam: Bu yönerge, DAHUDER bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının amacını, yapısını, işleyişini, faaliyetlerini, görevlerini ve sorumluluklarını belirlemektedir.

1.3. Tanımlar:

-          Yönetim Kurulu: Dahiliye Uzmanları Derneği Yönetim Kurulunu ifade eder.

-          Çalışma grupları: DAHUDER bünyesinde oluşturulan, belirli bir konu veya proje etrafında çalışan grupları ifade eder.

-          Koordinatör: İlgili çalışma grubunun faaliyetlerini yöneten, iletişimi sağlayan ve grup üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlayan kişiyi ifade eder.

-          Üye: Çalışma grubuna katılan ve grubun amaçları doğrultusunda faaliyetlere katkıda bulunan kişiyi ifade eder.

-          Çalışma Grupları Üst Komitesi: Çalışma grubu koordinatörlerinden oluşan komiteyi ifade eder.

1.4. Dayanak: Bu yönergede yer alan esaslar, DAHUDER tüzüğünün 3. maddesinin 6. fıkrasına dayanmaktadır.

 

2.      ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI, YAPISI VE ÜYELİK

2.1. Çalışma grupları, yönetim kurulunun girişimiyle veya üyelerden gelen tekliflerin yönetim kurulunca değerlendirilmesi sonrası uygun bulunmaları durumunda kurulur.

2.2. Her çalışma grubuna yönetim kurulu tarafından uygun görüldüğü şekilde bir veya daha fazla sayıda koordinatör atanır. Çalışma grubuna koordinatörün teklifi üzerine yönetim kurulunun uygun gördüğü bir isim verilir.

2.3. Çalışma grubunu konusunun mümkün olduğunca geniş bir alanı kapsamasına dikkat edilir.

2.4. Bir çalışma grubunda en az 3 üye ve 1 koordinatör olmalıdır. Çalışma grubunun üye sayısı, kapsadığı alan dikkate alınarak koordinatör ve çalışma gruplarından sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından arttırılabilir. Koordinatör; uzman ve eğitici konumundaki DAHUDER üyesi dahiliye uzmanlarından seçilir.

2.5. Çalışma gruplarına sadece DAHUDER üyeleri üye olabilirler. Her DAHUDER üyesi ilgi alanına giren çalışma grubuna üye olmak için başvuru yapabilir.

2.6. Üyelik başvuruları, çalışma grubu koordinatörüne yapılır. Grup koordinatörü başvuruları yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

2.7. Her DAHUDER üyesi en fazla 2 çalışma grubuna üye olabilir, ancak bunun için ilgili çalışma grubu koordinatörlerinin tümünün uygunluk vermesi gereklidir.

2.8. Çalışma grubuna üye olmak isteyen adaylar, çalışma grubu koordinatörüne mevcut çalışmalarını da içeren CV’si ve çalışma grubuna katılma nedenini belirten niyet mektubu ile başvurur. Koordinatörün uygun gördüğü adaylar üyeliğe kabul edilir.

2.9. Adayların çalışma grubu üyeliğine kabul edilmemesi durumunda koordinatörün adaya ve yönetim kuruluna gerekçeli olarak kararını sunması gerekir. 

2.10.        Üyeler çalışma grubundan kendi isteğiyle ayrılabilirler

2.11.        DAHUDER üyeliğinden kendi isteği ile ayrılan veya yönetim kurulu kararıyla DAHUDER üyelikleri düşen kişilerin çalışma grubu üyeliği de düşer.

2.12.        Çalışma grubunun faaliyetlerine beklenen gerekli katkıyı yapmayan, çalışma grupları toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan, dernek çıkarlarına, yönetmelik hükümlerine ve çalışma grubu amaçlarına aykırı çalışmalar yürüten veya tutum ve davranışlar sergileyen kişilerin çalışma grupları üyeliği, yönetim kurulunca doğrudan veya koordinatörün teklifi üzerine yönetim kurulunca değerlendirildikten sonra sona erdirilebilir.

2.13.         Yönetim kurulu, çalışma grubu görev ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yeterli çalışma yapmayan, yönetmelik hükümlerine uymayan, dernek çıkarlarına, yönetmeliğe ve çalışma grubu amaçlarına aykırı faaliyetler yürüten, tutum ve davranışlar sergileyen Çalışma Grubu koordinatörlerini görevden alabilir. Bu şekilde görevden alınanların çalışma grubu üyeliği de sona erer. Bu durumda yönetim kurulu tarafından yeni koordinatör atanır. Atamaya kadar geçen süre içinde çalışma grubu yönetimi, yönetim kurulunca sürdürülür.

 

 

 

3.      ÇALIŞMA GRUPLARININ İŞLEYİŞİ, FAALİYETLERİ VE GÖREVLERİ

3.1. Koordinatör, çalışma grubunun faaliyetlerini yönetir ve grup üyeleri arasındaki iletişimi sağlar.

3.2. Koordinatör, çalışma grubunun toplantılarını düzenler, gündem oluşturur ve toplantı tutanaklarını tutar. Çalışma grubunun raporlarını yönetim kuruluna sunar ve grup faaliyetlerini raporlar.

3.3. Çalışma grupları, düzenli toplantılar yaparak faaliyetlerini yürütür. Çalışma gruplarının toplantıları, koordinatörün belirlediği sıklıkta ve yerde gerçekleştirilir.  

3.4. Çalışma grupları tüm faaliyetleri hakkında yönetim kuruluna yıllık rapor verirler.

3.5. Çalışma grupları alanları ile ilgili konularda ülke genelinde, bölgesel veya uluslararası araştırmalar planlamak ve gerçekleştirmek, alanı ile ilgili bilgi toplamak, veri tabanı oluşturmak, üyeler arasında bilgi alışverişini sağlamak ve gerektiğinde DAHUDER’in kurul, komite ve diğer çalışma gruplarına bilgi ve veri sunmak, alanına giren konularda bilimsel ve klinik uygulama standartlarını saptamak, bunları içeren kılavuzlar hazırlanmak ve sağlık politikalarının oluşturulması için yönetim kuruluna danışmanlık yapmak, konusu ile ilgili meslek içi eğitime ve toplum sağlığını korumaya yönelik kitap, broşür ve görsel eğitim materyalleri hazırlamak, DAHUDER’in kongre, sempozyum ve diğer toplantılarının bilimsel programlarına katkıda bulunmak, bu toplantılarda yönetim kurulu ve organizasyon komitesi ile ortaklaşa hareket ederek alanı ile ilgili bir veya daha fazla oturum veya kurs düzenlemek, DAHUDER'in amacına uygun olarak kongreden bağımsız bilimsel etkinlikler, seminerler, eğitimler, kurslar, sempozyumlar düzenlemek ile görevlidir.

3.6. Çalışma grupları, yönetim kurulu onayı olmaksızın çalışma sonuçlarını paylaşamazlar.

3.7. Çalışma grupları yurt içi bildirilerini DAHUDER Ulusal Dahiliye Kongresi veya Dahiliye    

Uzmanları Kış Sempozyumunda sunmak ve yurt içi yayınlarını DAHUDER yayın organı olan DAHUDER Medical Journal’da yapmakla yükümlüdürler. Bu yayınlar için derginin yayın kuralları aynen geçerlidir. Yurt içi yayınlar ancak istisnai hallerde ve zorunluluk varsa, yönetim kurulunun onayı ile başka bir yayın organında yayınlanabilir. Yurtdışı yayınlarda ise karar verici koordinatördür.

3.8. Çalışma grupları faaliyetleri için koordinatör aracılığıyla yönetim kuruluna başvurulması gereklidir ve yönetim kurulu onayı aranır.

3.9. Çalışma grupları DAHUDER’den ayrı süreli yayın çıkaramaz. Öte yandan bilimsel faaliyetlerinin çıktılarını yönetim kurulunun onayı ile DAHUDER Medical Journal kapsamında özel sayı ile yayınlayabilirler.

3.10.        Çalışma grupları DAHUDER’den ayrı kongre düzenleyemez. Öte yandan bilimsel faaliyetlerin çıktılarını yönetim kurulunun ve kongre düzenleme kurulunun onayı ile Ulusal Dahiliye Kongresi veya Dahiliye Uzmanları Kış Sempozyumunda bilimsel program dahilinde sunabilirler.

3.11.         Çalışma gruplarının DAHUDER dışındaki derneklerin çalışma grupları ile birlikte düzenlemek istediği faaliyetler için koordinatör aracılığıyla yönetim kuruluna başvurulması gereklidir ve yönetim kurulu onayı aranır.

3.12.         DAHUDER içindeki çalışma gruplarının birlikte düzenlemek istediği faaliyetler Çalışma Grupları Üst Komitesinde değerlendirilir ve ilgili koordinatörlerin onayı aranır.

3.13.        Koordinatörler, DAHUDER web sitesindeki çalışma grupları bilgilerinin güncellenmesini sağlamak ile yükümlüdür.  

3.14.        Çalışma grupları üst komitesi, her yıl Ulusal Dahiliye Kongresinde bir araya gelerek toplantı düzenlerler.

 

4.      ÇALIŞMA GRUPLARININ GELİR VE GİDERLERİ

4.1. Çalışma grupları ile ilgili tüm gelir ve giderlerin muhasebesi DAHUDER genel muhasebesi içinde yürütülür ve yönetim kurulunun denetimindedir. Çalışma grupları kendi adlarına müstakil hesap açamazlar.

4.2. Yönetim kurulu, çalışma gruplarının temel gereksinimlerini karşılar ve onayladığı her türlü faaliyetine gerektiğinde maddi destekte bulunur.

4.3. Çalışma grupları, yönetim kurulunun onayını almak kaydıyla bilimsel etkinlik ve araştırma desteklerinden maddi kaynak yaratabilirler. Bu kaynaklar DAHUDER adına toplanır ve ilgili çalışma grubunun faaliyetlerinde kullanılmak üzere DAHUDER hesabına yatırılır.

4.4. Çalışma grupları bilançolarını her yıl mayıs ayına kadar, DAHUDER Yönetim Kuruluna bildirirler.

 

 

5.      ÇALIŞMA GRUPLARININ BİRLEŞMESİ

5.1. Faaliyet alanları birbirini kapsayan çalışma grupları, yönetim kurulu tarafından veya ilgili çalışma gruplarının koordinatörlerinin tümünün ortak kararı ile yönetim kuruluna teklifte bulunması sonrası yönetim kurulu kararı sonucunda tek bir çalışma grubu halinde birleştirilebilir.

5.2. Birleştirilen çalışma gruplarının koordinatörü çalışma grupları üst konseyini tarafından seçilir.

5.3. Birleştirilen çalışma gruplarının üyeleri birlikte yeni grubun üyelerini oluştururlar.

 

6.      ÇALIŞMA GRUPLARININ KAPATILMASI

6.1. Bir çalışma grubu, grubun görevini tamamlamış olması durumunda, yönetim kurulunun karar alması ile feshedilebilir.

6.2. Çalışma gruplarının belirtilen görev ve faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yeterli çabayı göstermemesi, dernek çıkarlarına, yönetmelik hükümlerine ve çalışma grubu amaçlarına aykırı çalışmalar yürütmesi veya tutum ve davranışlar sergilemesi ve bu durumların sürdürülmesi halinde ilgili çalışma grubu/grupları yönetim kurulu tarafından lağvedilebilir.

 

7.      DEĞİŞİKLİKLER

7.1. Bu yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapılması yönetim kurulu tarafından yapılır ve üyelere duyurulur.

 

8.      YÜRÜRLÜK

8.1. Bu yönetmelik, yönetim kurulu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

8.2. Bu yönetmelik, DAHUDER bünyesindeki çalışma gruplarının işleyişini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yönetmeliğe uyulması, çalışma gruplarının etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.